رنگ های ساختمانی - رنگ های صنعتی - رنگ های صنایع چوبی تینر پاک لاک بوتیل استات - متیل استات - اتیل استات

جزئیات مقاله

  • چاپ
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  

نقش حلال در صنایع رنگسازیحلالهای مصرفی در صنایع رنگسازی حلالها مایعات فراری میباشند که نقش مهم آنها در صنایع رنگسازی روشن است. در صنعت رنگسازی از رزین های صددرصد غیر فرار نمیتوان استفاده کرد از این رو آنها را به کمک حلالها به 30 الی 80 درصد غیر فرار تبدیل مینمایند تا ویسکوزیته را کاهش داده و در نتیجه قدرت جاری شدن را افزایش دهند


کاربرد حلال در صنایع رنگسازی مهمتر از دیگر صنایع است بخاطر برس زدن تشکیل فیلم براقیت زمان خشک شدن همگی تابع درصد غیر فراررنگ بوده و این حلال است که با قدرت انحلال کنندگی خود به درصد مورد نیاز دلخواه و قابل مصرف میرساند.انتخاب درست حلال از عوامل مهم بوده که بر خواص رنگ اثر مستقیم داشته ، ازجمله خواصی که یک حلال بر مبنا آن انتخاب مبگردد میتوان قدرت حلالیت یا سرعت تبخیر ونقطه جوش و نقطه اشتعال قیمت رنگ بو مقاومت ضد خوردگی را نام برد.

توانایی یک حلال در انحلال رزینها یا دیگر مواد را در خود قدرت حلالیت آن حلال گویندو وقتی که درصد یک حلال به یک رزینی بیشتر وبیشتر میگردد به نقطه ای میرسد که رزین در حلال ته نشین میگرددکه این حالت را حد رقیق شدن گویند . حد رقیق شدن یک محلول عامل مفیدی جهت اطلاع از درجه امتزاج پذیری یک رزین و یک حلال است.

فاکتور بعدی فراریت یا درجه تبخیر است زیرا سرعت تبخیر یک حلال بر همسطح بودن یا لولینگ جاری شدن یا فلوئینگ شره نمودن براقیت برس خوری خشک شوندگی تاثیر دارددرجه تبخیر یک حلال برای رنگهای ترموپلاست مهم بوده و یک حلال یا سرعت تبخیر آهسته ممکن است زمان خشک شدن را طولانی و در نتیجه فلوینگ را خراب و با عث شره شدن گردد.استفاده ازحلالهای سریع فرار بدلیل کمی اتلاف وقت در جهت خشک نمودن فیلم یک رنگ بیشتر از سایر دیگر حلالها میباشد و اما اگرچنانچه حلالهای سریع فرار به تنهایی بکار روند علاوه بر ایجاد مشکلاتی فلوئینگ ضعیف را میکنند و بلکه تبخیر سریع آن باعث اختلاف غلظت زیاد سطح و عمق گردیده سطح زودتر از عمق خشک میگردد باعث جوش زدن میگردد.که بایستی حلالهای سریع فرار را بصورت مخلوط استفاده کرد.

فاکتور بعدی نقطه جوش میباشد که درجه حرارتی است که در آن درجه حرارت فشار بخارهای حاصل از آن حلال برابر باشدبا فشار اتمسفر.

 فاکتور بعدی نقطه اشتعال است که درجه حرارتی که درآن درجه حرارت بخار کافی بر روی سطح یک مایع تشکیل و مخلوط آن قادر به انتقال یا تکثیر شعله ای در چند لحظه گردد را درجه حرارت نقطه اشتعال گویند. هرچه سرعت تبخیر حلالی بیشتر باشد درجه نقطه اشتعال آن پایین تر است و بعکس.

فاکتور بعدی سمیت میباشد حلالها عموما سمی بوده و از این رو بخارات سمی حاصل از آن از طریق تنفس وارد جریات خون گردیده و برای سلامتی بدن مضر است از حلالهای سمی میتوان متانل ، بنزن ،  سیکلوهگزانون و غیره را نام برداز حلالهای کمتر سمی میتوان تولوئن ، زایلن و 402 را نام برد.

فاکتور بعدی وزن مخصوص میباشد که یک حلال مناسب باید با وزن مخصوص استاندارد آن حلال یکی باشد که وزن مخصوص را میتوان از طریق وسیله ای به نام پیکنومتر بدست آورد

خاصیت ضد خوردگی و اسیدی: حلالها میبایستی مواد سولفوری در خود نداشته باشد که این مواد بر فلزات اثر گذاشته و با پیگمنت ها و رزین ها واکنش داده باعث خوردگی شود


  • عضویت رایگان
  • ثبت رایگان مقالات
  • ثبت رایگان تصاویر در آلبوم اختصاصی
  • ثبت رایگان پیوند در بخش پیوندها


عضویت در خبرنامه
ارسال به دوستان