رنگ های ساختمانی - رنگ های صنعتی - رنگ های صنایع چوبی تینر پاک لاک بوتیل استات - متیل استات - اتیل استات

جزئیات مقاله

  • چاپ
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  

عیوب پوششهای اتومبیلی و رعایت اصول کاربرد،جهت پیشگیری از عیبامروزه رنگ و نوع پوشش یك کالا و محصول تولیدی ، از جمله موارد مهم در تعیین كیفیت آن به شمارمی آید . چرا كه علاوه بر داشتن جنبه های تزئینی ، نقش حفاظتی کالا را نیز بر عهده دارد.
به علت پيچيدگي ساختار مواد اوليه موجود در رنگ و همچنين واكنش هاي ناخواسته و ناشناخته اي كه معمولاً در اين سيستم ها به وجود مي آيد ، بعضاً ايرادات و مشكلاتي در مراحل مختلف پاشش و كاربردرنگ مشاهده مي گردد . در اين مقالات سعي بر آن است كه دسته اي از اين عيوب پوششهاي اتومبيلي ورعايت اصول کاربرد جهت پيشگيري از ايراد بررسي شود .

بررسی کاهش چسبندگی یک فيلم رنگ

مشکلات پوششها از ديرباز مسئله مهمي براي توليد كنندگان و مصرف كنندگان رنگ بوده و در اين زمينه براي رفع اين عيوب ، مطالعات و تحقيقات زيادي صورت پذيرفته است به طوري كه اكثر اين مشكلات چه در مرحلة فرآيند توليد رنگ و چه در مرحله کاربرد و پاشش رنگ ، شناسايي شده و پس از تحقيق ، راه حل هايي نيز براي جلوگيري از بوجود آمدن آنها ارائه گرديده است . از مهمترين ايرادات شايع در پوششهاي اتومبيلي کاهش چسبندگي فيلم )لايه( رنگ پس از سپري شدن مدتي از زمان اسپري ميباشد.

عیوب پوششهاي اتومبیلي و رعایت اصول کاربرد ،جهت پیشگیري از عیب

2

كاهش چسبندگی :

تعریف : عبارت است از ميزان كاهش همبستگي بين لايه آستر ،رنگ يا كلير كت با لايه زيرين آن كه ممكن است فلز ، پلاستيك ، آستر ، رنگ و... باشد

دلایل ایجاد عيب و رعایت اصول ،جهت پيشگيری از ایراد:

-1 عدم رعايت اصول آماده سازي سطح )سند بلاست ، سمباده کاري ،پاك كردن سطح از روغن و .)

-2 عدم بكارگيري يك رنگ با فرمولاسيون مناسب جهت پاشش و اسپري بر روي سطوح مختلف )آهن،آلومينيم، گالوانيزه، پلاستيك و .. .(.

-3  مناسب نبودن ضخامت لاية آستري ، بيس کت ، کلير و يا رنگ

-4  آلوده شدن لايه زيرين قبل از پاشش لايه بعدي

-عدم رعايت نسبت اختلاط )ترکيب( مناسب آستر، رنگ يا کلير با هاردنر مربوطه در سيستم هاي پلي اورتان

-استفاده از آستر، رنگ يا کلير با هاردنر هاي غير متعارف )متفرقه( در سيستم هاي پلي اورتان

-7  بكارگيري تينر هاي غير اصولي )داراي الکل (در سيستم هاي پلي اورتان

عیوب پوششهاي اتومبیلي و رعایت اصول کاربرد ،جهت پیشگیري از عیب

3

-8استفاده از لايه هاي زيرين غيرسازگار با لايه بعدي )سيستم هاي فوري + پلي اورتان(

9-کاربرد رزين و مواد غيرضروري توسط مصرف کننده براي افزايش براقيت ،چسبندگي و يکنواختي بيشتر

-10عدم يکنواختي هاردنر ) هم زدن( در قوطي قبل از افزودن به آستر ،رنگ و يا کلير در سيستم هاي پلي اورتان

-11پاشش لايه دوم رنگ ، بيس کت ويا کلير قبل از خشك شدن لايه زيرين

-12وجود شرايط محيطي نامناسب )سرما ، گرما ، رطوبت( در هنگام اسپري

-13وجود روغن ، آب و يا باد نامناسب )سردي، گرمي ، رطوبت ، فشار باد( در پمپ و مسير باد

-14عدم استفاده از يك آستر عامل چسبندگي مناسب ، در خصوص سپر و قطعات پلاستيکي

15 -عدم رعايت زمان مناسب جهت استفاده از پوشش با توجه به نيمه عمر مفيد رنگ )مهلت استفاده ازمخلوط رنگ و هاردنر( پس از اختلاط اجزاء در پوششهاي دو جزئي

-16اختلاف دمايي زياد بين سطح مورد نظرجهت رنگ آميزي )فلز ، ...( و رنگ آماده پاشش

-17کاربرد و قرارگيري سطح رنگ شده در مجاورت آب قبل ازگذشت مدت زمان لازم براي شبکه اي وخشک شدن کامل فيلم )لايه ( رنگ )پوششهاي پلي اورتان دو جزئي هوا خشک(

تعميرات :

1-تعمير در سطوح مياني كه با لبه ها، از نظر فام تغيير خاصي را ايجاد نكند.

-2 سمباده کاري و آماده سازي سطح خراب و پاشش مجدد رنگ و پوشش با رعايت اصول کاري

عیوب پوششهاي اتومبیلي و رعایت اصول کاربرد ،جهت پیشگیري از عیب

4

نتایج :

مشکلات و ايرادات بوجود آمده در هنگام ساخت رنگ و مواد پوششي را مي توان به طور كلي ، ناشي از واکنش )رزين رزين ( ، ) رزين رنگدانه( ، ) رزين حلال ( و )رزين - افزودني( دانست که با توجه به وجود واحد کنترل کيفيت و انجام کامل تست ها بر روي پوششها با تينر و هاردنر هاي مربوطه ، محصول ارائه شده از نظر واکنش هاي ناخواسته پيش بيني مي شود و با طراحي اصولي احتمال بوجود آمدن عيب بعد از توليد و ارسال کالا به صفر خواهد رسيد ، در نتيجه وجود ايراد به احتمال زياد بعد از ارسال و زمان مصرف، مربوط به انتخاب محصول ، نسبت و روش اختلاط اجزا پوشش )آستر ،رنگ و کلير ها با تينر و هاردنر هاي مربوطه( ،شرايط محيطي در هنگام کار و اسپري مي باشد که با رعايت اصول کاربرد صحيح پوششها از بوجود آمدن عيوب احتمالي مي توان پيشگيري نمود.

تهیه کننده:

شرکت محارسازان آریا__


  • عضویت رایگان
  • ثبت رایگان مقالات
  • ثبت رایگان تصاویر در آلبوم اختصاصی
  • ثبت رایگان پیوند در بخش پیوندها


عضویت در خبرنامه
ارسال به دوستان