رنگ های ساختمانی - رنگ های صنعتی - رنگ های صنایع چوبی تینر پاک لاک بوتیل استات - متیل استات - اتیل استات

جزئیات خبر


تاسیس کانون هماهنگی، دانش، صنعت و بازار رنگ و رزینتاسیس کانون هماهنگی، دانش، صنعت و بازار رنگ و رزین

 هدف از تاسیس این کانون اتخاذ رویکرد ملی و فرادستگاهی بر اساس مزایا و مقتضیات بومی جهت دستیابی به دستاوردهای مفید ملی و بین المللی و همکاری در تعیین چشم انداز، سیاست ها، راهبردها، توسعه کمی و کیفی و جاری ساختن دانش، فناوری و نوآوری در حوزه رنگ و رزین با همکاری دست اندرکاران و صاحبنظران عرصه دانش، صنعت، بازار این حوزه تخصصی می باشد.

ایجاد هماهنگی بین بخش های دانشی، صنعتی و بازار حوزه رنگ و رزین که منتج به تاثیرگذاری و تعامل میان نقش‌آفرینان چرخه علم، فناوری و نوآوری در عرصه ملی گردد از مهمترین اهداف ایجاد کانون است.
مطابق با اساسنامه، گسترهی فعالیتهای این کانون از فعالیتهای در سطوح ملی، فعالیت به عنوان تشکلی غیردولتی و غیرانتفاعی و غیرسیاسی تا انتخاب کالا یا خدمتی مشخص به عنوان زمینه فعالیت قابل تعریف است.
از جمله برنامه های کانون می توان به موارد زیر اشاره کرد:
🔸ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری، راﻫﺒﺮی و ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﻧﻮآوری در حوزه رنگ و رزین
🔸تحقیق، توسعه و ایجاد ظرفیت نوآوری در حوزه رنگ و رزین
🔸تأمین مالی و ایجاد زیرساخت‌ها در حوزه رنگ و رزین
🔸آگاهی‌بخشی و توسعه منابع انسانی نوآور در حوزه رنگ و رزین
🔸بهبود ظرفیت انتقال و انتشار دانش و نوآوری در حوزه رنگ و رزین
🔸ارتقای کارآفرینی فناورانه و توسعه نوآوری در حوزه رنگ و رزین

 


عضویت در خبرنامه
ارسال به دوستان